info@eurodom-nekretnine.hr | +385 (0) 98 602 118 | +385 (0) 98 809 791

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) 

 

EURODOM NEKRETNINE, vl. Branimir Jelić, ZAGREB   donosi:

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 

 

 1. OPĆE  ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

 

 1. PONUDA  NEKRETNINA

– Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim, usmenim ili elektronskim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija zadržava mogućnost zabune, greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).

– Ponude i obavijesti agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz  pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan  je o tome bez odgode obavijestiti agenciju. 

 

 1. OBVEZE AGENCIJE  POSREDNIKA  PRILIKOM  POSREDOVANJA  PRI KUPNJI, PRODAJI, ZAKUPU I NAJMU  NEKRETNINA
 2. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku; 
 3. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
 4. upoznati nalogodavca  s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
 6. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
 7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju  u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
 8. omogućiti pregled nekretnina (organizacija i vođenje);
 9. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje; 
 10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;

11.Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:  

– neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,

– organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; 

– nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 

 1. OBVEZE NALOGODAVCA
  1. zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku;
 2. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
 3. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
 4. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
 5. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 6. isplatiti agenciji naknadu u trenutku primitka prve uplate po osnovi posredovanog pravog posla bilo da se radi o Predugovoru, Ugovoru ili drugom sličnom pravnom dokumentu ugovornih strana;
 7. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 8. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini;
 9. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pritom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

 

 1. OSTVARIVANJE  PRAVA  NA  NAKNADU

– Agencija stječe pravo na naknadu (proviziju) u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora, Ugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, osim ako stranke drukčije ne ugovore Ugovorom o posredovanju.

– Pravo na naknadu agencija stječe u trenutku izvršene prve isplate po osnovi posredovanog pravnog posla bilo da se radi o Predugovoru, Ugovoru ili drugom sličnom pravnom dokumentu ugovornih strana, osim ako stranke drukčije ne ugovore Ugovorom o posredovanju.
– Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupnje/prodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja/unajmljivanja nekretnina slobodno se određuje Ugovorom o posredovanju. Određuje se najmanja provizija za kupnju/prodaju 1000 eura + PDV,  najviša 6 % + PDV, a za iznajmljivanje/unajmljivanje najmanja 100 eura + PDV,  a najviša 100 % iznosa visine najma+ PDV, neovisno o dužini ugovorenog trajanja najma. 

– Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove do 1000 eura + PDV. 

– Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ga je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
– Agencija ima pravo na naknadu od nalogodavca ako u roku od 2 godine od dana isteka posredničkog ugovora, posredovani pravni posao realizira on osobno ili osoba koja je s nalogodavcem ili članom njezine obitelj povezana obiteljski (krvno/bračno/izvanbračno/tazbinski) ili poslovno.

 

 1. PRESTANAK   UGOVORA

– Ugovor o posredovanju sklapa se na određeni rok koji  nalogodavac i posrednik ugovore. Ako ugovorene stranke ne ugovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se više puta produžiti. U slučaju da ugovorene stranke nastave uobičajenu poslovnu komunikaciju vezanu za predmet i nakon isteka trajanja ugovora o posredovanju, smatrati će se da je ugovor produžen na dodatno razdoblje od jedne godine. 

– Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
– Kod potpisivanja isključivog ugovora, detaljni uvjeti uređeni su Ugovorom o isključivom posredovanju.

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA REGULIRANI SU ZAKONOM  O  POSREDOVANJU  U PROMETU  NEKRETNINA

NN br. 107/07  i ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  NN br. 144/12, 14/14 i 32/19.